توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی


اخذ گواهینامه های استاندارد ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 در شرکت توزیع داروپخش

در ادامه اقدامات درخشان شرکت توزیع داروپخش در اسفند سال ۱۳۹۹ ، موفقیتی دیگر در این شرکت رقم خورد.


با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای ارتقای عملکرد سازمانی در حوزه سلامت و ایمنی سرمایه های انسانی شرکت و همچنین تعهد در قبال حفاظت از محیط زیست به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، شرکت توزیع داروپخش با پیاده سازی و اجرای کامل بندهای استاندارد و آیین نامه های HSE و با انجام ممیزی های متعدد توسط کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین بهبود مستمر فرآیندهای مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست، موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 از شرکت بین المللی Moody International Certification گردید.