توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

                          راه اندازی مرکز تخصصی شرکت توزیع داروپخش 

                        مرکز تخصصی شرکت توزیع داروپخش جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان خاص راه اندازی شد.