توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی
آگهی اخبار مقالات تمامی موارد

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)

ادامه مطلب

آگهی مناقصه

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید 2 دستگاه EMC Unity400 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

ادامه مطلب

آگهی مناقصه

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت 319Kva جهت مرکز اهواز از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

ادامه مطلب