توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

راه اندازی مرکز تخصصی شرکت توزیع داروپخش 

مرکز تخصصی شرکت توزیع داروپخش جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان خاص راه اندازی شد.