توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی


آگهی مناقصه

 

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید 2 دستگاه EMC Unity400 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ درج آگهی، با در دست داشتن معرفی­نامه، کارت شناسایی و فیش واریزی به مبلغ 700،000 ریال به حساب شماره 0101159569004 نزد بانک صادرات شعبه شیراز ونک به نام شرکت توزیع داروپخش جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.

تضمین شرکت درمناقصه: 30،000،000 ریال

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد

* شرکت کنندگان می بایست دارای رتبه یک یا دو شورای عالی انفورماتیک در زمینه شبکه و یا تولید و ارائه قطعات و ملزومات باشد.

نشانی محل دریافت مدارک: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک 88، شرکت توزیع داروپخش

تلفن: 88790555